Revize elektro do 1000 V Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s. pro odběrná místa zákazníků k vystavení přihlášek k odběru el. energie, upravujeme odběrná místa dle požadavků „Připojovacích podmínek ČEZ Distribuce a.s.“ Provádíme revize elektro bytů, bytových domů, průmyslových instalací a elektro-přípojek v oblasti ČEZ. Provádíme odstraňování závad zjištěných při revizi.

Revize elektro do 35 kV Provádíme pravidelné a výchozí revize transformátorů a zařízení VN v napěťové hladině 22/0,4 kV od dodavatelů elektrické energie ČEZdi ve vlastnictví zákazníka. Provádíme komplexní služby v oblasti energetiky v části vysokého napětí, údržby, revizí, servisu vysokonapěťových transformátorů a rozvoden, nastaveni proudových ochran, zkoušek olejů a podobně. Pokud součást těchto činností je vypínaní a opětovné zapínaní primárních přívodních obvodů 22 kV trafostanic, tak spolupracujeme ze skupinou ČEZ Distribuce. Zajištujeme vedení prací na straně VN 22 kV, vypsaní příkazu „B“ na prováděné práce, zajištujeme rovněž doplněni a přezkoušeni ochranných a pracovních pomůcek.

Hranice mezi provozovatelem distribučního vedení a odběratelem musí být jednoznačně daná.

Nejčastěji se jedná o proudové spoje na kotevních izolátorech trafostanice.

Práce jsou prováděny dle řádu preventivní údržby a místním provozním předpisem.

Úkony preventivní údržby se provádí ve variantách za provozu zařízení (pod napětím) a za vypnutého stavu 

Prohlídka trafostanice se provádí 1x ročně a kontroluje se:

 • zařízení stanice, zda není znečištěné, popálené nebo poškozené a není-li slyšet sršení (izolátory, svodiče přepětí, …),
 • stav rozvaděče NN a jeho osvětlení,
 • stav měřidel, odečtou se hodnoty a zapíší do karty,
 • typy a hodnoty jištění přívodových a vývodových vedení NN,
 • stav elektroměrů a sazbových spínačů, pokud jsou osazené,
 • aktuálnost schémat a popisů vývodů z rozvaděče NN,
 • stav bezpečnostních a identifikačních tabulek,
 • stav povinné výbavy TS,
 • stav ochranného pásma, terénu a nedovolené činnosti v ochranném pásmu dle platné legislativy, zejména s ohledem na nové stavby, výkopy apod.,
 • těsnost nádoby transformátoru, stav oleje v olejoznaku, stav průchodek a hlučnost (u olejového transformátoru distribučního),
 • stav uzemnění
 • promazání zámků, očištění zařízení, úprava terénu kolem TS

Měření napětí / proudu v TS se provádí 1x za 2 roky:

 • na všech přívodech a vývodech v rozvaděči TS.

Termovizní kontrola distribuční transformovny VN/NN 1x za 4 roky:

 • kontrolují se na oteplení všechny proudové spoje (spoje šroubové i lisované), připojení transformátoru, svodičů přepětí, pojistek VN a rozvaděče NN.

Za vypnutého stavu

Prohlídka trafostanice 1x za 4 roky obsahuje:

 • provedení všech bodů jako za provozu při roční prohlídce,
 • před vypnutím transformátoru se změří výstupní napětí a impedanci smyčky vnitřní instalace,
 • prohlédnutí spojovacích, přívodních a vývodových vedení, svodičů přepětí, jistících prvků, rozvaděčů, kondenzátorů,
 • kontrolu množství oleje v záchytné vaně pod transformátorem,
 • změření výstupního napětí transformátoru po opětovném zapnutí.
 • očištění transformátoru a případné doplnění oleje
 • laboratorní zkoušku oleje
 • vyčištění rozvaděče NN a dotažení spojů
 • vyčištění záchytné vany a případná výměna fibrinové textilie,
 • údržbu terénu kolem TS,

Měření uzemnění venkovní TS 1x za 4 roky V případě, že není postupováno dle výše uvedených úkonů řádu preventivní údržby, je nutno provádět pravidelné revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 ve lhůtách pro venkovní prostředí 1x za 4 roky a vnitřní prostředí 1x za 5 let.