Jaké doklady předložit, když potřebuji elektrorevizi?

 

 • protokol vnějších vlivů na místo, kde se revidované zařízení nachází
 • aktuální projektovou dokumentaci
 • předchozí elektrorevizi (pokud byla provedena)
 • dokumentaci k rozvaděči dle ČSN EN 61439 ed.2

( Charakteristika rozhraní, ověření návrhu, kusová zkouška, prohlášení o shodě) a vylepený výrobní štítek 

Tyto podklady k rozvaděči, Vám musí dát instalační elektro firma, která provedla instalaci.

Pro elektrorevizi elektropřípojky v distribuční oblasti ČEZ

 • aktuální projektovou dokumentaci
 • vyjádření technického provedení od ČEZ
 • dokumentaci k rozvaděči dle ČSN EN 61439 ed.2

Pro elektrorevizi solární elektrárny:

 • vyjádření technického provedení od ČEZ – pokud je zapojena jako přetoková do DS
 • dokumentace k rozvaděčům AC, DC
 • technické listy od FVE panelů, baterie, použitých kabelů
 • revizi jímací soustavy, pokud byla provedena montážní firmou
 • na budovách pro bydlení, musí být instalován hromosvod 

Vyhláška č.268 z roku 2009 paragraf 36

§ 36

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení, stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod, zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro větší počet zvířat,

b) poruchu s rozsáhlými důsledky na veřejných službách, zejména v elektrárně, plynárně, vodárně, budově pro spojová zařízení a nádraží,

c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů,

d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,

e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny,

f) ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.

(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.

(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.